Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii
* Voucher uprawniający do dokonania zakupu wycieczki do Singapuru dla 2 osób na portalu www.fly.pl o wartości 15.000,00 zł brutto, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.667,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 16.667,00 zł brutto.
** Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.
*** Koszt SMS-a to 1,23 zł brutto (1,00 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 24.12.2019 r.

Dziękujemy za udział w loterii!

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres zakupu promocyjnego w ramach loterii i przyjmowania zgłoszeń 4.11.2019 r.-24.12.2019 r.
{{ error[0] }}
IMIĘ*
NAZWISKO*
ADRES  E-MAIL*
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO*
NUMER PARAGONU*
*Pole obowiązkowe.
 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Hasbro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000086070, posługująca się numerem REGON: 010899330, NIP: 1180074063
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22.538.90.00, adresem e-mail kontakt@hasbro.co.uk oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „ZŁOTA LOTERIA HASBRO” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
  • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
 4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@hasbro.co.uk lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.
 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii.
 10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.
 11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem loterii „ZŁOTA LOTERIA HASBRO” i akceptuję jego postanowienia.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „ZŁOTA LOTERIA HASBRO”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez Hasbro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa.
Wyrażam zgodę na profilowanie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, przeprowadzone przez Hasbro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa.
*Pole obowiązkowe.
JEŚLI MASZ PYTANIE, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
FORMULARZ KONTAKTOWY
IMIĘ*
NAZWISKO*
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO*
E-MAIL*
TREŚĆ ZAPYTANIA*
*Pole obowiązkowe.
i360 SP. Z O.O.
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 17 LOK. U5
15-084 BIAŁYSTOK
Z DOPISKIEM:
„ZŁOTA LOTERIA HASBRO”
LUB
INFO@ZLOTALOTERIA.PL
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON: 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Złota Loteria Hasbro” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 25 października 2019 r. nr 1001-IOA.4243.107.2019.S.MJ
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.